กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)
วันพฤหัสบดีที่ 13 พ.ค. 64
เวลา 8.00-12.00 น.
สแกน QR code ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ที่นี่>> ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
ลิงค์ห้องปฐมนิเทศออนไลน์ คณะ           ที่นี่>> https://meet.google.com/jsq-dkss-mjg
กำหนดการปฐมนิเทศ
เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมScan QR-Code 

ลิงค์ห้องปฐมนิเทศ ผ่านโปรแกรมGoogle meet https://meet.google.com/jsq-dkss-mjg

ประธานสโมสรนักศึกษา
09.00 – 9.30 น. พิธีเปิดและรับชมวีดีทัศน์ต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564 1.ผศ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง

ดำเนินรายการโดย

อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล

9.30 – 10.30 น. ผู้บริหารคณะและหัวหน้าสาขาวิชา กล่าวต้อนรับ/แนะนำการปฏิบัติตัวแก่นักศึกษาใหม่ 1.ผศ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง

2.ผศ.ดร.สุชาดา สานุสันต์

3.ผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ

4.หัวหน้าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

5.หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์

6.หัวหน้าสาขาวิชาประมง

ดำเนินรายการโดย

อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล

10.30 – 11.00 น. บรรยายเรื่อง “แนวทางปฏิบัติจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-2019”/ ถาม-ตอบ ข้อสงสัย ดำเนินรายการโดย

อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล

11.00 – 12.00 น. สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร พบน้องใหม่บรรยายเรื่อง การมีส่วนร่วมและการทำกิจกรรมระหว่างเรียนเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพให้แก่ตนเอง /

ปิดกิจกรรม / ถาม-ตอบ ข้อสงสัย

1.ทีมสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ดำเนินรายการโดย

อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แชร์ข่าวนี้