ทีมงานAG02(3)ต.ศรีสว่างร่วมประชุมออนไลน์แนะนำการใช้งานแอฟCBDในการเก็บขุ้อมูลทรัพยากรในชุมชนเพิ่มเติม

ทีมงานAG02(3)ต.ศรีสว่างร่วมประชุมออนไลน์แนะนำการใช้งานแอฟCBDในการเก็บขุ้อมูลทรัพยากรในชุมชนเพิ่มเติม

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล อ.ที่ปรึกษาตำบลและ ทีมผู้ปฏิบัติงานAG02(3)ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จำนวน 20 คน ร่วมประชุมออนไลน์แนะนำการใช้งานแอฟCBDในการเก็บขุ้อมูลทรัพยากรในชุมชนเพิ่มเติม ผ่านGoogle meet เพื่อประชุมวางแผนการทำงาน ในการดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูล อาทิ สถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลเกษตรกร โรงแรมที่พัก ร้านค้าชุมชนฯลฯ เพื่อเป็นการนำข้อมูลเชิงลึกมาจัดทำBIG DATAในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 -16.00 น. 

 

แชร์ข่าวนี้