ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลAG01(1-2) จัดกิจกรรมเชิงรุกรณรงค์ให้ความรู้การสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-2019 แก่ชุมชนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ และต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง

ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลAG01(1-2) จัดกิจกรรมเชิงรุกรณรงค์ให้ความรู้การสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-2019 แก่ชุมชนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ และต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง

หลักสูตร AG01(1-2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยอ.ประจำตำบล อ.ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์ และผศ.ดร.นฤมล สมคุณา ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลบ้านคู อ.นาโพธิ์ และผู้ปฏิบัติงานตำบลตูมใหญ่ อ.คูเมือง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรรณรงค์ให้ความรู้การสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-2019 แก่ชุมชนตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 27-31 พ.ค. 2564 โดยมีวัตถุประสงต์ของการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชนตำบลบ้านคูและบ้านตูมใหญ่ได้ตระหนักถึงการป้องกันโรคโควิด-2019 และวิธีการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโควิด โดยได้มีการจัดกิจกรรมรุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย โดยจัดกิจกรรมชุมชนร่วมใจทำความสะอาดพื้นที่ที่เกิดจุดเสี่ยง เช่น โรงเรียน วัด และชุมชน โดยสถานที่จัด ในการจัดกิจกรรมโดยผู้ปฏิบัติงานจ้างงานเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันตนเองและการรณรงค์ในการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันตนเองจากโรคโควิดแก่ชาวบ้าน และนักเรียนในชุมชนตำบลบ้านคู และบ้านตูมใหญ่ ซึ่งในการปฏิบัติงานกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการดำเนินการโดยทีมผู้ปฏิบัติงานหลักสูตร AG01(1-2) และมีอาจารย์ประจำหลักสูตรในการควบคุมและดูแลให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา

แชร์ข่าวนี้