ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลAG03(1-2) จัดกิจกรรมเชิงรุกรณรงค์ให้ความรู้การสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-2019 แก่ชุมชนตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ และต.พรสำราญ อ.คูเมือง

ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลAG03(1-2) จัดกิจกรรมเชิงรุกรณรงค์ให้ความรู้การสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-2019 แก่ชุมชนตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ และต.พรสำราญ อ.คูเมือง

หลักสูตร AG03(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ตำบลดอนกอกอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยอ.ประจำตำบล อ.ดร.นันท์นภัส ปาลินทร ผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ และคณาจารย์สาขา ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลพรสำราญ อ.คูเมือง และผู้ปฏิบัติงานตำบลดอนกอก อ.นาโพธิ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรรณรงค์ให้ความรู้การสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-2019 แก่ชุมชนตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 27-31 พ.ค. 2564 โดยมีวัตถุประสงต์ของการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชนตำบลดอนกอกได้ตระหนักถึงการป้องกันโรคโควิด-2019 และวิธีการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโควิด โดยได้มีการจัดกิจกรรมรุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย โดยจัดกิจกรรมชุมชนร่วมใจทำความสะอาดพื้นที่ที่เกิดจุดเสี่ยง เช่น โรงเรียน วัด และชุมชน โดยสถานที่จัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านโคกกุง หมู่ 7 ในการจัดกิจกรรมโดยผู้ปฏิบัติงานจ้างงานเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันตนเองและการรณรงค์ในการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันตนเองจากโรคโควิดแก่ชาวบ้าน และนักเรียนในชุมชนตำบลดอนกอก ซึ่งในการปฏิบัติงานกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการดำเนินการโดยทีมผู้ปฏิบัติงานหลักสูตร AG03(2) ตำบลดอนกอกและมีอาจารย์ประจำหลักสูตรในการควบคุมและดูแลให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:อ.ดร.นันท์นภัส ปาลินทร

แชร์ข่าวนี้