ทีมAG01(2)ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ อบรมการพัฒนาผ้าทอให้ได้มาตรฐาน มผช. ภายใต้โครงการU2T

ทีมAG01(2)ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ อบรมการพัฒนาผ้าทอให้ได้มาตรฐาน มผช. ภายใต้โครงการU2T

ทีมAG01(2) บ้านคู ต.นาโพธิ์ นำโดยผศ.ดร.นฤมล สมคุณา อ.ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์ และทีมงานผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ (AG 01-2) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาผ้าทอให้ได้มาตรฐาน มผช. ขอขอบคุณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาประชาคมตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก  รศ.สมบัติ ประจญศานต์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีความเชี่ยวชาญ มาร่วมเป็นวิทยากรแนะแนวทางการพัฒนาผ้าทอมือให้ได้มาตรฐานชุมชน โครงการนี้ได้ให้โอกาสแก่กลุ่มที่มีทักษะฝีมือแต่ยังไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เนื่องจากยังไม่รวมจัดตั้งเป็นกลุ่มอย่างเป็นทางการ ผลิตผ้าทอเน้นแนวอนุรักษ์ ขาดตลาด ต้องการนักการตลาดออนไลน์ของชุมชน เพื่อเป็นการยกระดับชุมชนอย่างยั่งยืน สร้างรายได้เพิ่มให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย

ขอบคุณเครดิตรภาพ: ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา

แชร์ข่าวนี้