ทีมผู้ปฏิบัติงานU2T AG 02(1)ต.บัวทอง อ.เมือง ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกเห็ดสวรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับชุมชน

ทีมผู้ปฏิบัติงานU2T AG 02(1)ต.บัวทอง อ.เมือง ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกเห็ดสวรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับชุมชน

ทีมผู้ปฏิบัติงานU2T AG 02(1)ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.อารยา มุสิกา อ.ประจำตำบล ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกเห็ดสวรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับชุมชน ในระหว่างวันที่ 10-11 กรกฏาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยความร่วมมือจากองตค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง และได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกาและอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มาร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้โดยชุมชนได้นำเห็ดนางฟ้าสดที่ผลิตได้ในชุมชนมาทำการแปรรูปเป็นนำพริกเห็ด มีการใช้การแต่งกลิ่นเพิ่มเติมด้วยการเติมกลิ่นแมงดาทำให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ำพริกที่ชุมชนสามารถเอาไปขยายผลเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ในการสร้างรายได้ของชุมชนตำบลบัวทอง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนมีการผลิตเห็ดนางฟ้าเพิ่มขึ้น เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการแปรรุปน้ำพริกเห็ดลดการพึ่งพาวัตถุดิบนอกพื้นที่เป็นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายของโครงการภายใต้ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:ผศ.ดร.อารยา มุสิกา

แชร์ข่าวนี้