ผศ.ดร.อารยา มุสิกาได้รับเกียรติเป็นวิทยากรกิจกรรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจแบบครบวงจร โครงการU2T การพัฒนายกระดับเผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.อารยา มุสิกาได้รับเกียรติเป็นวิทยากรกิจกรรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจแบบครบวงจร โครงการU2T การพัฒนายกระดับเผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.อารยา มุสิกา อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้เกียรติเชิญเป็นวิทยากรกิจกรรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจแบบครบวงจร โครงการ การพัฒนายกระดับเผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยอาจารย์ประจำตำบล อาจารย์ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์และทีมงานผู้ปฏิบัติงานปรจำตำบล ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านโคกย่าง หมู่ 2 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  โดยได้ถ่ายทอดเทคนิค วิธีการการผสมวัสดุก้อนเห็ด การอัดก้อน การนึ่งฆ่าเชื้อและการเขี่ยเชื้อลงถุงเพื่อรผลิตก้อนเห็ดนางฟ้าเพื่อใช้ในการเปิดดอกให้แก่เกษตรกรในชุมชนเป็นการสร้างอาชีพใหม่ที่ยั่งยืนให้แก่ในชุมชน 

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:ผศ.ดร.อารยา มุสิกา

แชร์ข่าวนี้