คณะเทคโนโลยีการเกษตรนำเสนอShow &Shareโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบาย ระยะ 20ปี พ.ศ.2560-2579 ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรนำเสนอShow &Shareโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบาย ระยะ 20ปี พ.ศ.2560-2579 ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยผศ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดี และคณาจารย์คณะร่วม การนำเสนอShow &Shareโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบาย ระยะ 20ปี พ.ศ.2560-2579 ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2564 จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผ่านระบบZoom Online เพื่อเป็นการนำเสนอผลการดำเนินโครงการในเชิงรูปธรรมให้แก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒและผู้แทนขององคมนตรี ได้รับทราบ โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดำเนินจัดกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ได้ร่วมนำศาสตร์ความรู้ด้านการเกษตรลงบูรณาการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนจนเกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์ เช่น กิจกรรมวิศวกรสังคม โครงการNew Normal วิถีใหม่ ฯลฯซึ่งพื้นที่การดำเนินกิจกรรมของคณะครอบคุลม 4 อำเภอ ได้แก่ อ.นาโพธิ์ อ.เมือง อ.คูเมือง และอ.พุทไธสง ส่งผลต่อการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืนตามศาสตร์ของพระราชา

 

แชร์ข่าวนี้