อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุลได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเกษตรอินทรีย์ และการจัดการน้ำโดยใช้ระบบน้ำหยดเพื่อการเกษตร U2Tต.บ้านคู อ.นาโพธิ์

อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุลได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเกษตรอินทรีย์ และการจัดการน้ำโดยใช้ระบบน้ำหยดเพื่อการเกษตร U2Tต.บ้านคู อ.นาโพธิ์

อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเกียรติจากทีมงานU2t ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ นำโดยอ.ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์ และผู้ปฏิบัติงานตำบล เชิญมาเป็นวิทยากรในการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง น้ำหมักหน่อกล้วย ปุ๋ยหมักแบบกลับกอง จากพด.1-2สำหรับการเกษตรอินทรีย์ และการจัดการน้ำโดยใช้ระบบน้ำหยดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกร ในวันที่ 3 กันยายน 2564 ณ แปลงสาธิตทางการเกษตรชุมชนบ้านโนนสว่าง ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยได้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง น้ำหมักฮอร์โมนพืชจากต้นกล้วย ปุ๋ยหมักแบบกลับกองและในภาคบ่ายได้แนะนำระบบการบริหารจัดการน้ำในแปลงเกษตรโดยใช้ระบบน้ำหยด เพื่อให้เกษตรกรได้นำองค์ความรู้ไปบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แปลงเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

แชร์ข่าวนี้