ห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตรคว้า รางวัลการนำเสนอผลงานประเภทวีดีโอ ในระดับดี ระดับภูมิภาค ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ESPReL

ห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตรคว้า รางวัลการนำเสนอผลงานประเภทวีดีโอ ในระดับดี ระดับภูมิภาค ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ESPReL

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดีฯ และทีมงาน ได้แก่ ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา ผศ.ดร. สุชาดา สานุสันต์ ผศ.ดนัย รัชตะวราเศรษฐ์ อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีอัครพล หนูน้อย หัวหน้าห้องปฏิบัติการ และนางสาวสุชานาถ สำรวมจิตร เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ รับรางวัลการนำเสนอผลงานประเภทวีดีโอ ในระดับดี จากการประชุมวิชาการประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ESPReL checklist ในวันที่ 20 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผลรางวัลประกอบไปด้วย
1. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รับรางวัลการนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ระดับดี
2. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ รับรางวัลการนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ระดับดี
3. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง รับรางวัลการนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ระดับดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรขอแสงความยินดีกับรางวัลที่ได้รับ
ขอขอบคุณเครดิตรภาพ;เพจPrBru

แชร์ข่าวนี้