พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำโดยนางสาวลริตา อุทะปา ประธานสโมสรนักศึกษาคณะ  จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565  ณ ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับเกียรติจากผศ.นิจพร ณ พัทลุง คณบดี รศ.ดร.นฤมล สมคุณา ผศ.ดนัย รัชตะวราเศรษฐ์ ผศ.ดร.อารยา มุสิกา และคณาจารย์ 3 สาขาวิชามาร่วมในพิธี  เป็น พิธีกรรมที่แสดงถึงความเคารพนับถือและระลึกถึงคุณความดีของครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ และร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

แชร์ข่าวนี้