คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566 รอบที่ 1 (Portfolio)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566 รอบที่ 1 (Portfolio)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1
การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2566
ระยะเวลาในการรับสมัคร
– สมัครผ่านครูแนะแนว ตั้งแต่วันที่ 9 – 25 พฤศจิกายน 2565
– การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 – 25 พฤศจิกายน 2565
– การสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 พฤศจิกายน 2565 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 ประกอบ3 หลักสูตร
1. หลักสูตร วิชาเกษตรศาสตร์     รหัส  (507)
แบ่งเป็น 2 วิชาเอก นักศึกษาเมื่อเรียนไปแล้วมีความสนใจด้านศาสตร์ใด ปี 3 นักศึกษา สามารถเลือกเรียนวิชาเอกของตน
วิชาเอก นวัตกรรมการผลิตพืช
วิชาเอก เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2.หลักสูตร วิชาสัตวศาสตร์   รหัส (502)
3.หลักสูตร วิชา นวัตกรรมอาหารและแปรรูป   รหัส  (272)

แชร์ข่าวนี้