แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตอบแบบสอบถาม

0 คน

รายงาน

Report

ข้อมูลทั่วไป

จำนวนผู้ที่เข้ามากรอกแบบสอบถามแบ่งออกตามเพศ

จำนวนผู้ที่เข้ามากรอกแบบสอบถามแบ่งออกตามช่วงอายุ

ข้อมูลสำหรับผู้ที่มีงานทำแล้ว

จำนวนผู้ที่เข้ามากรอกแบบสอบถามแบ่งออกตามประเภทงานที่ทำ