Home

DOWNLOAD

ปฎิทินการศึกษา

นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

 

ตู้รายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (รุ่นปี 2556-ปี 2559)

ดาวน์โหลดใบเก็บชั่วโมงจิตอาสา กยศ.,กรอ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ใบเก็บชั่วโมงจิตอาสา กยศ,กรอ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตัวอย่างการเขียนใบเก็บชม

 ดาวน์โหลดแบบบันทึกการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

แบบบันทึกการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

ดาวน์โหลดคู่มือปัญหาพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หน้าปก-คำนำ-สารบัญ-คู่มือการพิมพ์ 11มิย

เนื้อหา 11 มิย

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์และบุคลากร

แบบฟอร์ม ขอสอนชดเชย

แบบฟอร์มขอลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

แบบฟอร์มลาพักผ่อน

หนังสือขออนุญาตลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

แบบฟอร์มลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

แบบฟอร์มลาออกจากราชการ

แบบฟอร์มลาพักผ่อนไปต่างประเทศ

แบบใบลาอุปสมบท

แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการสำหรับ (ผู้บริหาร)

DOWNLOAD

บันทึกขออนุญาตไปราชการ (สำหรับผู้บริหาร)

บันทึกมอบหมายให้รักษาราชการแทน

แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการสำหรับ (อาจารย์)

DOWNLOAD

บันทึกขออนุญาตไปราชการ

แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศ

แบบฟอร์มบันทึกชี้แจงการปฏิบัติราชการ

อนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ

ขออนุญาตจัดกิจกรรมนักศึกษา

หนังสือยินยอมหักเงินเดือน