"สาขาประมง"

อาจารย์สาขาวิชาประมง


หัวหน้าสาขาวิชา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ชีววิทยา : พ.ศ. 2556

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ : พ.ศ. 2546

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

การประมง: พ.ศ. 2541

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.)

การประมง: พ.ศ. 2548

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

ประมง : พ.ศ. 2546

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 วิทยาเขตกาฬสินธุ์

 

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ชีววิทยา : พ.ศ. 2556

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) วิทยาศาสตร์การประมง : พ.ศ. 2549

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

การประมง: พ.ศ. 2542

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

การประมง : พ.ศ. 2550

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

การประมง : พ.ศ. 2547

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 
 
 
 

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก สาขาวิชา สาขาประมง