"สาขาสัตวศาสตร์"

อาจารย์สาขาวิชาประมงbestcool.com.uaอาจารย์สาขาวิชาประมง
อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 
 

หัวหน้าสาขาวิชา

วท.บ.

วท.ม.อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 วท.บ. (สัตวศาสตร์)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 วท.ม. (สัตวศาสตร์)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค)

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 วท.บ. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 Ph.D (Animal Science) Central Luzon state University, Philippines

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 วท.บ. (สัตวศาสตร์) วิทยาลัยและเทคโนโลยีอาชีวศึกษา วิทยาเขตบางพระ

 วท.ม. (สัตวบาล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 ส.พบ. (สัตวแพทย์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 สม. (สาธารณสุขศาสตร์)   มหาวิทยาลัยมหิดล

 ปร.ด. (สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 วท.บ. (สัตวศาสตร์)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 Ph.D. (veterinary Microbiology)  Universiti Putra Malaysia

 

 

 

 
 

 

 
 

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก สาขาวิชา สาขาสัตวศาสตร์