"สาขาเกษตรศาสตร์"

อาจารย์สาขาวิชาประมงmazda.niko.ua/
 
www.renault.niko.uaอาจารย์สาขาวิชาประมงadulttorrent.org

อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 

 

 

หัวหน้าสาขาวิชา

 

 

 วท.บ.(เกษตรศาสตร์)  สถาบันราชภัฏสกลนคร

 วท.ม.(พืชไร่)             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ปร.ด.(พืชไร่)             มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ปร.ด. (พืชไร่)                            มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  (โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก)

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา)   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 วท.ม.(ปฐพีวิทยา)                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ครุทายาท)

 ปร.ด. (ปฐพีวิทยา)                  

 (โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก)       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

วท.บ.เกษตรศึกษา - เอกสัตวศาสตร์

                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

                ชลบุรี 

วท.ม.คุรุศาสตร์เกษตร  

               สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

               กรุงเทพมหานคร

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 คอ.บ. เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว์

          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

           กรุงเทพมหานคร

 วท.ม. คุรุศาสตร์เกษตร  

          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

          กรุงเทพมหานคร

 


อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 กษ.ม. (การจัดการทรัพยากรเกษตร)

           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

 วท.บ. (การประมง)

           มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

 

 

"สาขาประมง"

อาจารย์สาขาวิชาประมง


หัวหน้าสาขาวิชา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ชีววิทยา : พ.ศ. 2556

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ : พ.ศ. 2546

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

การประมง: พ.ศ. 2541

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.)

การประมง: พ.ศ. 2548

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

ประมง : พ.ศ. 2546

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 วิทยาเขตกาฬสินธุ์

 

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ชีววิทยา : พ.ศ. 2556

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) วิทยาศาสตร์การประมง : พ.ศ. 2549

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

การประมง: พ.ศ. 2542

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

การประมง : พ.ศ. 2550

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

การประมง : พ.ศ. 2547

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 
 
 
 

"สาขาสัตวศาสตร์"

อาจารย์สาขาวิชาประมงbestcool.com.uaอาจารย์สาขาวิชาประมง
อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 
 

หัวหน้าสาขาวิชา

วท.บ.

วท.ม.อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 วท.บ. (สัตวศาสตร์)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 วท.ม. (สัตวศาสตร์)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค)

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 วท.บ. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 Ph.D (Animal Science) Central Luzon state University, Philippines

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 วท.บ. (สัตวศาสตร์) วิทยาลัยและเทคโนโลยีอาชีวศึกษา วิทยาเขตบางพระ

 วท.ม. (สัตวบาล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 ส.พบ. (สัตวแพทย์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 สม. (สาธารณสุขศาสตร์)   มหาวิทยาลัยมหิดล

 ปร.ด. (สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 วท.บ. (สัตวศาสตร์)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 Ph.D. (veterinary Microbiology)  Universiti Putra Malaysia

 

 

 

 
 

 

 
 

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก สาขาวิชา สาขาสัตวศาสตร์ สาขาวิชา