"สาขาเกษตรศาสตร์"

อาจารย์สาขาวิชาประมงmazda.niko.ua/
 
www.renault.niko.uaอาจารย์สาขาวิชาประมงadulttorrent.org

อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 

 

หัวหน้าสาขาวิชา

 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (ปฐพีศาสตร์)    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ปร.ด. (พืชไร่) 

 (โครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  สถาบันราชภัฏสกลนคร

 วท.ม. (พืชไร่)             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ปร.ด. (พืชไร่)             มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา)   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 วท.ม.(ปฐพีวิทยา)                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ครุทายาท)

 ปร.ด. (ปฐพีวิทยา)                  

 (โครงการปริญญากาญจนาภิเษก)       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

วท.บ.เกษตรศึกษา - เอกสัตวศาสตร์

                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ   ชลบุรี 

วท.ม.คุรุศาสตร์เกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

                               กรุงเทพมหานคร

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 คอ.บ. เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว์

          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

           กรุงเทพมหานคร

วท.ม. คุรุศาสตร์เกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

                                 กรุงเทพมหานคร

 

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก สาขาวิชา สาขาเกษตรศาสตร์