"พันธกิจ"

พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและเป็นผู้นำชุมชน

2. วิจัย สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย

3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

4. ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและสำนึกที่ดีต่อสังคม

5. ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

 

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ พันธกิจ