พันธกิจ

พันธกิจ (Mision)

             1. ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและเป็นผู้นำชุมชน  
             2. วิจัย  สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย
             3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
             4. ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและสำนึกที่ดีต่อสังคม
             5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
             6. ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
           

  

 

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.