พันธกิจ

พันธกิจ (Mision)

             1. ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและเป็นผู้นำชุมชน  
             2. วิจัย  สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย
             3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
             4. ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและสำนึกที่ดีต่อสังคม
             5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
             6. ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ