"บุคลากรของคณะ"

บุคลากรของคณะ

สำนักงานคณบดี

1 อาจารย์ ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
2 นางเด่นละออง บัวคำโคตร หัวหน้าสำนักงานคณบดี
3 นางพรทิพย์ หงษ์จักรเพชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4 นางสาวสุภาดา พลรักษา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร/หัวหน้าพัสดุ
5 นางสาวพิจิตรา ทะยอม นักปฏิบัติการประจำห้องปฏิบัติการสัตวศาสตร์
6 นายปรีชา หลวงจำนง นักปฏิบัติการบริหารสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
7 นายนพดล ภานุกูลกิจ นักปฏิบัติการบริการสาขาวิชาสัตวศาสตร์
8 นายธรรมกร กงไธสง นักปฏิบัติการบริหารสาขาวิชาประมง
9 นายวีระศักดิ์ อินทร์นอก นักปฏิบัติการประจำศูนย
10 นางรำเพย ชองรัมย์ บุคลากรสายสนับสนุน
11 นายวุฒิพงษ์ ชำนาญชัยศรี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

สาขาวิชาประมง

1 อาจารย์ ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ หัวหน้าสาขาวิชา
2 อาจารย์ ดนัย รัชตะวราเศรษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา
3 อาจารย์ ดร.สายรุ้ง สอนสุภาพ อาจารย์ประจำสาขาวิชา
4 อาจารย์นันท์นภัส ปาลินทร อาจารย์ประจำสาขาวิช

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

1 ผู้ช่วยศาสตราจาร ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล หัวหน้าสาขาวิชา
2 อาจารย์ ดร.สุชาดา สานุสันต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา
3 อาจารย์ ดร.นิจพร  ณ พัทลุง อาจารย์ประจำสาขาวิชา
4 อาจารย์เลิศภูมิ  จันทรเพ็ญกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชา
5 อาจารย์อารยา มุสิกา อาจารย์ประจำสาขาวิชา
6 อาจารย์วีณากร ที่รัก อาจารย์ประจำสาขาวิชา

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

1 อาจารย์พีร์นิธิ   ราชวิชา หัวหน้าสาขาวิชา
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยง ศรีตะวัน อาจารย์ประจำสาขาวิชา
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา เจริญพจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดำรง กิตติชัยศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชา
5 รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส สว่างทัพ อาจารย์ประจำสาขาวิชา
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สมคุณา อาจารย์ประจำสาขาวิชา

"คณะกรรมการบริหารคณะ"

คณะกรรมการบริหารคณะ

1 อาจารย์ ดร.นิจพร   ณ พัทลุง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
2 ้อาจารย์ ดร.สุชาดา สานุสันต์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิชาการ
3 อาจารย์ ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
4 อาจารย์ พีร์นิธิ ราชวิชา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
5 อาจารย์ เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
6 อาจารย์ ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ หัวหน้าสาขาวิชาประมง
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา  วัฒนพายัพกุล หัวหน้าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
8 อาจารย์พีร์นิธิ ราชวิชา หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์
9 นางเด่นละออง บัวคำโคตร หัวหน้าสำนักงานคณบดี

 

"คณะกรรมการประจำคณะ"

 

คณะกรรมการประจำคณะ

1 อาจารย์ ดร.นิจพร ณ พัทลุง ประธานกรรมการ
2 ศาตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ วัชรพุกก์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3 ศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ ทัดศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4 นายไพรัตน์ ชื่นศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา วัฒนพายัพกุล กรรมการ
6 อาจารย์ ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ กรรมการ
7 อาจารย์ ดร.สุชาดา สานุสันต์ กรรมการ
8 อาจารย์พีร์นิธิ ราชวิชา กรรมการ
9 อาจารย์เลิศภูมิ   จันทรเพ็ญกุล กรรมการ
10 นางเด่นละออง บัวคำโคตร กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.