"เป้าประสงค์"

เป้าประสงค์ (Goals) 

 

1. บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ และเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

2. งานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

3. มีแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ตรงตามความต้องการชุมชน

4. อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

5. อาจารย์ พนักงาน และบุคลากรสายสนัยสนุนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพตามมาตรฐานสากล

6. คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีความเป็นธรรมาภิบาล

 

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ เป้าประสงค์