สารสนเทศด้านงานวิจัย

งบประมาณวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายในและภายนอกของคณาจารย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประจำปี 2558-2559

ดาวน์โหลดที่นี่

พันธกิจ

พันธกิจ (Mision)

             1. ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและเป็นผู้นำชุมชน  
             2. วิจัย  สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย
             3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
             4. ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและสำนึกที่ดีต่อสังคม
             5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
             6. ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
           

  

 

"วิสัยทัศน์"

วิศัยทัศน์ (Vision) 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

ผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้คู่คุณธรรม

บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์สากล เพื่อรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ

 

"หลักสูตร"

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เปิดสอน 3  หลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ. 4 ปี)

ภาคปกติ

       1. วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)

       2. วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประมง (วท.บ.4 ปี)

       3. วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)

ภาคกศ.บป.

       1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)

       2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)

 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม)

        สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)

 

 

"เป้าประสงค์"

เป้าประสงค์ (Goals) 

 

1. บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ และเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

2. งานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

3. มีแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ตรงตามความต้องการชุมชน

4. อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

5. อาจารย์ พนักงาน และบุคลากรสายสนัยสนุนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพตามมาตรฐานสากล

6. คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีความเป็นธรรมาภิบาล

 

หมวดหมู่รอง

 • บุคลากร

  หัวหน้าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

   

   
       

   

  คณาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

   

   

   

       

   

   
   
   
 • สำนักงานคณบดี

  บุคลากรสำนักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  นางเด่นละออง  บัวคำโคตร หัวหน้าสำนักงานคณบดี
  นางพรทิพย์  หงส์จักรเพชร หัวหน้างานธุรการ
  นางสาวสุภาดา  พลรักษา หัวหน้างานพัสดุ
  นางสาวพิจิตรา  ทะยอม นักปฏิบัติการประจำห้องปฏิบัติการสาขาวิชาสัตวศาสตร์
  นางรำเพย ซองรัมย์  ดูแลอาคารสถานที่
  นายวุฒิพงษ์  ชำนาญชัยศ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ดูแลอาคารสถานท

   

  บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

  นายปรีชา  หลวงจำนงค์ นักปฏิบัติการสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประจำศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง
  นายธรรมกร  กงไธสง   นักปฏิบัติการสาขาวิชาประมง ประจำศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง
  นายนพดล นุกูลกิจ นักปฏิบัติการสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ประจำศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง
  นายวีระศักดิ์ อินทร์นอก นักปฏิบัติการประจำศูนยืปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง

                

               

                     

   

   

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

 • โทรศัพท์: 044-617426

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ เป้าประสงค์ เกี่ยวกับคณะ