"วิสัยทัศน์"

วิศัยทัศน์ (Vision) 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

ผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้คู่คุณธรรม

บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์สากล เพื่อรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ

 

pillsbank.net
www.optnow.com.ua
www.oncesearch.com
citroen.niko.ua/
www.np.com.ua/
ils-3pl.com.ua