"หลักสูตร"

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เปิดสอน 3  หลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ. 4 ปี)

ภาคปกติ

       1. วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)

       2. วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประมง (วท.บ.4 ปี)

       3. วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)

ภาคกศ.บป.

       1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)

       2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)

 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม)

        สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)

 

 

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ หลักสูตร