"ปรัชญา วิสัยทัศน์"

ปรัชญา  (Philosophy)

เรียนรุ้ด้วยการปฏิบัติ  ฝึกหัดสร้างประสบการณ์  สร้างงานเลี้ยงตน  บริการชุมชน  รับใช้สังคม

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  ผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์  
มีความรู้คุ่คุณธรรม  บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์สากล  เพื่อรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ

 

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ปรัชญา วิสัยทัศน์