Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี2560 ณ ศูนย์บริการวิชาการหนองขวาง Return to Previous Page นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี2560 ณ ศูนย์บริการวิชาการหนอ Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี25... วันอังคาร, 16 พฤษภาคม 2560                 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ... More detail
ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมโครงการอบรม ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมโครงการอบรม วันอังคาร, 16 พฤษภาคม 2560 ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏ More detail
แนวทางการติดตามการแก้Iสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แนวทางการติดตามการแก้Iสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันจันทร์, 24 เมษายน 2560 แนวทางการติดตามการแก้ I สำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ More detail
นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่นำเสนอผลงานในรายวิชาปัญหาพิเศษ นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่นำเสนอผลงานในรายวิชาปัญหาพิเศษ วันจันทร์, 01 พฤษภาคม 2560               เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560  นำโดยอาจารย์ ดร.สุชาดา สานุสันต์... More detail
ประกาศแจ้งถึงเวลาให้บริการรับสมัครนักศึกษา กศ.บป. รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประกาศแจ้งถึงเวลาให้บริการรับสมัครนักศึกษา กศ.บป. รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ... วันจันทร์, 01 พฤษภาคม 2560 ประกาศแจ้งถึงผู้สมัครฯ นักศึกษา ภาค กศ.บป. รุ่น 32 ทุกท่าน  #เวลาให้บริก... More detail
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางข้าราชการพลเรือน ติวสอบ ภาค ก. (ก.พ.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางข้าราชการพลเรือน ติวสอบ ... วันจันทร์, 22 พฤษภาคม 2560 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรั... More detail

เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2560 MONBUKAGAKUSHO

13173558_10154105364569373_708951476313712837_oขอเชิญผู้สนใจสมัครสอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนไทย

ประจำปีการศึกษา 2560

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2560
(MONBUKAGAKUSHO:MEXT Scholarship for the academic year 2017)
***************

    สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้มีหนังสือแจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น(Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology : MEXT) ได้ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตร College of Technology Students เพื่อศึกษาต่อระดับวิทยาลัยเทคนิคของญี่ปุ่น ระยะเวลา 4 ปี (รวมเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่นและวิชาพื้นฐาน 1 ปี) โดยจะเริ่มเรียนในเดือนเมษายน 2560 และผู้ได้รับทุนนี้อาจขยายเวลารับทุนเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นได้ หากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
2. หลักสูตร Specialized Training College Students เพื่อศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรด้านวิชาชีพ ระยะเวลา 3 ปี (รวมเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่นและวิชาพื้นฐาน 1 ปี) โดยจะเริ่มเรียนในเดือนเมษายน 2560 และผู้ได้รับทุนนี้อาจขยายเวลารับทุนเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นได้หากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนทั้ง 2 หลักสูตร
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุระหว่าง 17 ถึง 21 ปี (นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2560)
3. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า รวมทั้ง ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2560
4. มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
5. มีความตั้งใจที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่น
6. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
7. ผู้ได้รับคัดเลือกให้รับทุน จะต้องสามารถเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่นได้ในระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2560
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครรับทุนพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 4.5 x 3.5 เซนติเมตร
2. ใบ Admission Form พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 4.5 x 3.5 เซนติเมตร
3. ใบประมวลผลการศึกษา (transcript) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับภาษาอังกฤษฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ (ผู้สมัครต้องได้ G.P.A. 3.00 ขึ้นไป)
4. หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาจากโรงเรียน ซึ่งรับรองว่าผู้สมัครจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป ฉบับภาษาอังกฤษฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาประกาศนียบัตรสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT หรือผลสอบ EJU (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวโหลดใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ (ด้านล่าง) และจัดส่งใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียน ประจำปี 2560”) โดยเอกสารจะต้องส่งถึงสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 (ไม่นับตราประทับไปรษณีย์) ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 0 2628 5646 ต่อ 113

หลักสูตร C หลักสูตร S
C2017 Admission S2017 Admission
C2017 Announcement S2017 Announcement
C2017 Application S2017 Application
Majors and Related Key
Terms for Fields of Study
(College of Technology)
Majors and Related Subjects for 
Fields of Study (Specialized 
Training College Students)

เปิดรับสมัครผ่านกระทรวงศึกษาธิการของไทย ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่http://bit.ly/monbusho_college

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสาร เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2560 MONBUKAGAKUSHO