พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์&nb... More detail
นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรจำหน่ายผลผลิตภัณฑ์น้ำนมโพ๊ด เสด-สาดในตลาดแสดงวัฒนธรรมในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหากรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 2 นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรจำหน่ายผลผลิตภัณฑ์น้ำนมโพ๊ด เสด-สาดในตลาดแสดงวัฒนธรรม... วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2561                   เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดย สโมสรนักศึกษ... More detail
คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรมการแข่งขันการจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด” ตู้สมัยใหม่”ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรมการแข่งขันการจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด” ตู้สมัยใหม... วันอาทิตย์, 18 กุมภาพันธ์ 2561                 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดยอ.ดร.บรรเจิดสอนสุภาพ... More detail
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดนวัตกรรมอุตสาหกรรมการผลิตข้าว เพื่อยกระดับชาวนาไทยสู่การเป็นเจ้าของอุตสาหกรรมข้าวสากล” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และสถาบันการสร้างชาติ ณ ศูนย์บริการการ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดนวัตกรรมอุตสาหกรรมกา... วันพุธ, 30 สิงหาคม 2560 เพื่อยกระดับชาวนาไทยสู่การเป็นเจ้าของอุตสาหกรรมข้าวสากล        ... More detail
ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมฟังการบรรยาพิเศษทางวิชาการ”แนวทางการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ตามแผนยุทธศาสตร์ 20ปี สู่นครแห่งความสุข มั่นคงและยั่งยืน” ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมฟังการบรรยาพิเศษทางวิชาการ”แนวทางการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ตามแผนยุทธ... วันพุธ, 06 กันยายน 2560             วันที่ 6 กันยายน 2560 อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล  รองคณบดี ต... More detail
เชิญชวนคณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกท่าน ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทาน เชิญชวนคณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกท่าน ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พ... วันจันทร์, 18 กันยายน 2560 เชิญชวนคณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรท... More detail

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงมหกรรมพลังนิสิตนักศึกษาขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มูนิธิรากแก้ว

          เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560 นำโดยรศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะผู้บริหาร อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล รองคณบดีและนักศึกษาในโครงการรากแก้ว เข้าร่วมงานพิธีบันทึกข้อตกลงร่วมกันทำMOU ข้อตกลงความร่วมมือกับมูลนิธิรากแก้วสานต่อนโยบายรัฐฯ จับมือมหาวิทยาลัย จำนวน 7 แห่ง เพื่อขยายผลภาคการศึกษาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ พอเพียง ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  มูลนิธิรากแก้วจัดงานมหกรรมพลังนิสิตนักศึกษาขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในระยะที่ ๒ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี 

         โดยที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ “โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยพลังนิสิตนักศึกษา” และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 4 สถาบันการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามหลักการที่กำหนด ซึ่งการดำเนินงานได้มุ่งเน้นการนำศาสตร์พระราชามาผสมผสานกับความรู้ทางเศรษฐกิจ ทฤษฏี และความรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนจนบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งกระทรวงมหาดไทย, จังหวัดที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไป มูลนิธิรากแก้วมีแนวทางความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า งานมหกรรมพลังนิสิตนักศึกษาขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าและขยายผลไปไกลกว่าเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ กิจกรรมนี้เป็นการวางรากฐานของอุปนิสัยที่ดีงาม (CHARACTER) ของนักเรียนนักศึกษา เพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีและมีทัศนคติที่ถูกต้อง ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 โดยภาครัฐต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมกับคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจิตอาสาหรือโครงการต่าง ๆ ซึ่งเปรียบเสมือนการรับใช้ชุมชน เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนาอุปนิสัยที่ดีงามซึ่งไม่สามารถเรียนรู้ได้ในห้องเรียนได้นการขยายผลการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้นอีก 7 สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยจะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของ 7 สถาบันการศึกษาดังกล่าว พร้อมทั้งส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสนำเสนอผลการดำเนินงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและขยายผลแก่สาธารณชนต่อไป 

          รมว.ศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำถึงการปลูกฝังให้เด็กทุกวัย รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เนื่องจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตอยู่แล้ว อีกทั้งจะต้องสอนให้เด็กรู้จักคำว่า “พอเพียง” ด้วยการเรียนจากของจริง หรือเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ไม่ใช่เรียนจากคำที่เป็นนามธรรม

          โดยต้องส่งเสริมให้เด็กได้มีประสบการณ์ความพอเพียงด้วยตนเอง อาทิ การสอนให้เด็กเล็กซึมซับความพอเพียงจากพ่อแม่ ไม่ใช่ให้เด็กนั่งจินตนาการว่าความพอเพียงคืออะไร หรือการดำเนินชีวิต เพราะเมื่อเด็กโตขึ้นก็ต้องใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในชุมชนที่ไม่ใช่คนในครอบครัว จึงมีความจำเป็นต้องสอนให้เด็กรู้ว่าการใช้ชีวิตในสังคมจริง ๆ นั้นเป็นอย่างไร เป็นต้น

20170915_08114020170915_08114620170915_08115420170915_08162920170915_09080320170915_09115320170915_09180920170915_09181320170915_09182020170915_09482320170915_09490320170915_09534920170915_10572420170915_11304120170915_11335920170915_11365820170915_11370220170915_114702IMG_5990

 

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงมหกรรมพลังนิสิตนักศึกษาขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มูนิธิรากแก้ว