คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมในงานกีฬาสีภายใน ม่วง-เหลือง เกมส์ ครั้งที่ 44 คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมในงานกีฬาสีภายใน ม่วง-เหลือง เกมส์ ครั้งที่ 44 วันจันทร์, 02 เมษายน 2561                    เมื่อวันที่ 2  มีนาคม 2561 นำโดยสโมสรนักศึกษาคณ... More detail
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจร่วมสมัครโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจร่วมสมัครโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นให... วันจันทร์, 02 เมษายน 2561 ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจร่วมสมัครโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ... More detail
ผศ.ปัญญา เจริญพจน์และอ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุลได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธ์กรรมพืชและการใช้ประโยชน์แก่กลุ่มสหกรณ์การเกษตรต.ละหานทราย ณ ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาปะคำ ผศ.ปัญญา เจริญพจน์และอ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุลได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธ์กรรมพ... วันอาทิตย์, 25 มีนาคม 2561           เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 นำโดยผศ.ปัญญา เจริญพจน์ สาขาวิชขาสั... More detail
คณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นิเทศนักศึกษาณ สำนักงานเกษตรอ.ประโคนชัยและสำนักงานเกษตรอ.เฉลิมพระเกียรติ คณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นิเทศนักศึกษาณ สำนักงานเกษตรอ.ประโคนชัยและสำนักงานเกษตรอ.เฉลิมพระเกียรติ วันอาทิตย์, 25 มีนาคม 2561           เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 นำโดยอ.ดร.สุชาดา  สานุสันต์และอ.เลิ... More detail
คณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัทน้ำตาลสุรินทร์และสำนักงานเกษตร อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ คณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัทน้ำตาลสุรินทร์และสำนักงานเกษตร ... วันอาทิตย์, 25 มีนาคม 2561       เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 นำโดย อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล อ.วิณากร  ท... More detail
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนหย่อมแก่นักศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนหย่อมแก่นักศึกษา วันอาทิตย์, 01 เมษายน 2561           ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 2 มีนาคม 2561 นำโดยผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายั... More detail

อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุลลงพื้นที่ร่วมกระบวนการชี้แจงโครงการและทำความเข้าใจกับชุมชนในการทำโครงการวิจัย

กระบวนการชี้แจงโครงการและทำความเข้าใจกับชุมชน

                 วันที่ 25 ธันวาคม 2560ุ เวลา 09.00 น. ทีมวิจัยพัฒนาภาษาไอทีและเทคโนโลยีการเกษตร  นำโดย อ.พิชิต วันดี อ.สกรณ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาสาสตร์และ อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล สาขาวิชาเกษตราสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ ณ ชุมชนบ้านหนองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อชี้แจงกระบวนการทำงานโครงการ “โครงการแอพลิเคชั่นในการจัดการน้ำที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษนอกฤดูของชุมชนบ้านหนองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์” ซึ่งเห็นความตั้งใจของชาวบ้าน เห็นความพร้อมสามัคคี และให้ความสนใจเป็นอย่างดี โดยชุมชนพร้อมที่จะปฏิบัติการแก้ไขปัญหาของตนเอง ในการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจกับทีมวิจัยชาวบ้านถึงกระบวนการทำงาน โดยนำเสนอความก้าวหน้าของการทำงานพร้อมชี้แจงขั้นตอนกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นตั้งแต่ 1. เริ่มเขียนโครงการ 2. เตรียมการ 3. เก็บรวบรวมข้อมูล 4. สรุปวิเคราะห์ 5. หาทางเลือก วางแผน 6. ปฏิบัติการ 7. สรุปวิเคราะห์ผลการศึกษา 8. การนำไปใช้ ทีมวิจัยได้เน้นย้ำถึงกระบวนการแก้ไขปัญหานั้นต้องเป็นความต้องการของชุมชน โดยจะต้องมีข้อมูลที่มีหรือต้องค้นหาสาเหตุของปัญหาและจะตัดสินใจในการแก้ไข ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยร่วมกันคิด แก้ไข และร่วมกันใช้ประโยชน์เพื่อสร้างความยั่งยืนโดยชุมชนเอง และได้ร่วมลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมดำเนินโครงการวิจัยตามขั้นตอนต่อไป แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะและเก้บข้อมูลที่จำเป็นจากชาวบ้านในพื้นที่
 

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสาร อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุลลงพื้นที่ร่วมกระบวนการชี้แจงโครงการและทำความเข้าใจกับชุมชนในการทำโครงการวิจัย