คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมในงานกีฬาสีภายใน ม่วง-เหลือง เกมส์ ครั้งที่ 44 คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมในงานกีฬาสีภายใน ม่วง-เหลือง เกมส์ ครั้งที่ 44 วันจันทร์, 02 เมษายน 2561                    เมื่อวันที่ 2  มีนาคม 2561 นำโดยสโมสรนักศึกษาคณ... More detail
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจร่วมสมัครโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจร่วมสมัครโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นให... วันจันทร์, 02 เมษายน 2561 ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจร่วมสมัครโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ... More detail
อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุลและทีมวิจัยร่วมลงพื้นที่เปิดเวทีชี้แจงการเก็บข้อมูลระดมความคิดและรับฟังข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในชุมชนเพื่อรบรวมข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อการดำเนินการออกแบบระบบแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมในพื้นที่ ณ ศาลาประชาคม หมู่บ้านหน อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุลและทีมวิจัยร่วมลงพื้นที่เปิดเวทีชี้แจงการเก็บข้อมูลระดมความคิดและรับฟังข้อเสน... วันอาทิตย์, 25 มีนาคม 2561              เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 ทีมวิจัยนำโดยอ.พิชิต วันดี อ.สกรณ์... More detail
ผศ.ปัญญา เจริญพจน์และอ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุลได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธ์กรรมพืชและการใช้ประโยชน์แก่กลุ่มสหกรณ์การเกษตรต.ละหานทราย ณ ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาปะคำ ผศ.ปัญญา เจริญพจน์และอ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุลได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธ์กรรมพ... วันอาทิตย์, 25 มีนาคม 2561           เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 นำโดยผศ.ปัญญา เจริญพจน์ สาขาวิชขาสั... More detail
คณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นิเทศนักศึกษาณ สำนักงานเกษตรอ.ประโคนชัยและสำนักงานเกษตรอ.เฉลิมพระเกียรติ คณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นิเทศนักศึกษาณ สำนักงานเกษตรอ.ประโคนชัยและสำนักงานเกษตรอ.เฉลิมพระเกียรติ วันอาทิตย์, 25 มีนาคม 2561           เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 นำโดยอ.ดร.สุชาดา  สานุสันต์และอ.เลิ... More detail
คณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัทน้ำตาลสุรินทร์และสำนักงานเกษตร อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ คณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัทน้ำตาลสุรินทร์และสำนักงานเกษตร ... วันอาทิตย์, 25 มีนาคม 2561       เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 นำโดย อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล อ.วิณากร  ท... More detail

ผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุลจัดบริการวิชาการโครงการผลิตและแปรรูปข้าวอินทรีย์ดีต่อสุขภาพ ให้แก่เกษตรกรชุมชนบ้านแสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

           เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2561 นำโดยผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล อ.วิณากร  ที่รัก และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  ลงพื้นที่จัดบริการวิชาการโครงการผลิตและแปรรูปข้าวอินทรีย์ดีต่อสุขภาพ ให้แก่เกษตรกรชุมชนบ้านแสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมามาร่วมบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์และสาธิตและฝึกปฏิบัติการแปรรูปข้าวอินทรีย์เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ เพื่อให้ชุมชนมาสามารถนำไปพึ่งพาตนเองได้ สร้างรายได้ โดยมีนักศึกษาร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการบริการวิชาการเป็นการนำความรู้จากการศึกษามาต่อยอดในการช่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสาร ผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุลจัดบริการวิชาการโครงการผลิตและแปรรูปข้าวอินทรีย์ดีต่อสุขภาพ ให้แก่เกษตรกรชุมชนบ้านแสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์