"คณะกรรมการประจำคณะ"

 

คณะกรรมการประจำคณะ

1 อาจารย์ ดร.นิจพร ณ พัทลุง ประธานกรรมการ
2 ศาตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ วัชรพุกก์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3 ศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ ทัดศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4 นายไพรัตน์ ชื่นศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา วัฒนพายัพกุล กรรมการ
6 อาจารย์ ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ กรรมการ
7 อาจารย์ ดร.สุชาดา สานุสันต์ กรรมการ
8 อาจารย์พีร์นิธิ ราชวิชา กรรมการ
9 อาจารย์เลิศภูมิ   จันทรเพ็ญกุล กรรมการ
10 นางเด่นละออง บัวคำโคตร กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร คณะกรรมการประจำคณะ