"คณะกรรมการบริหารคณะ"

คณะกรรมการบริหารคณะ

1 อาจารย์ ดร.นิจพร   ณ พัทลุง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
2 ้อาจารย์ ดร.สุชาดา สานุสันต์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิชาการ
3 อาจารย์ ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
4 อาจารย์ พีร์นิธิ ราชวิชา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
5 อาจารย์ เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
6 อาจารย์ ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ หัวหน้าสาขาวิชาประมง
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา  วัฒนพายัพกุล หัวหน้าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
8 อาจารย์พีร์นิธิ ราชวิชา หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์
9 นางเด่นละออง บัวคำโคตร หัวหน้าสำนักงานคณบดี