"บุคลากรของคณะ"

บุคลากรของคณะ

สำนักงานคณบดี

1 นางเด่นละออง บัวคำโคตร หัวหน้าสำนักงานคณบดี
2 นางพรทิพย์ หงษ์จักรเพชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3 นางสาวสุภาดา พลรักษา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
4 นายปรีชา หลวงจำนง นักปฏิบัติการบริหารสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
5 นายนพดล ภานุกูลกิจ นักปฏิบัติการบริการสาขาวิชาสัตวศาสตร์
6 นายธรรมกร กงไธสง นักปฏิบัติการบริหารสาขาวิชาประมง
5 นางรำเพย ชองรัมย์ บุคลากรสายสนับสนุน
6 นายวุฒิพงษ์ ชำนาญชัยศรี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

สาขาวิชาประมง

1 อาจารย์ดนัย อุ่นใจ หัวหน้าสาขาวิชา
2 อาจารย์ ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ อาจารย์ประจำสาขาวิชา
3 อาจารย์ ดร.สายรุ้ง สอนสุภาพ อาจารย์ประจำสาขาวิชา
4 อาจารย์นันท์นภัส ปาลินทร อาจารย์ประจำสาขาวิชา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

1 อาจารย์ ดร.สุชาดา สานุสันต์ หัวหน้าสาขาวิชา
2 ผู้ช่วยศาสตราจาร ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชา
3 รองศาสตราจารย์ประยงค์ ธรรมสุภา อาจารย์ประจำสาขาวิชา
4 อาจารย์ ดร.นิจพร ณ พัทลุง อาจารย์ประจำสาขาวิชา
5 อาจารย์เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชา
6 อาจารย์อารยา มุสิกา อาจารย์ประจำสาขาวิชา

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยง ศรีตะวัน หัวหน้าสาขาวิชา
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา เจริญพจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดำรง กิตติชัยศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชา
4 รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส สว่างทัพ อาจารย์ประจำสาขาวิชา
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สมคุณา อาจารย์ประจำสาขาวิชา
6 อาจารย์พีร์นิธิ ราชวิชา อาจารย์ประจำสาขาวิชา
7 อาจารย์วิชย ศุภรมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร บุคลากรของคณะ